Podmínky použití
 

Smluvní ujednání pro použití internetové aplikace REMITO.cz

dle z. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) a dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Před vytvořením uživatelského účtu si pečlivě přečtěte toto smluvní ujednání.

VYTVOŘENÍM UŽIVATELSKÉHO ÚČTU NEBO POUŽITÍM INTERNETOVÉ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TOHOTO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ NESOUHLASÍTE, UŽIVATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

I. Slovníček pojmů

Aplikace je pro účely tohoto Smluvního ujednání softwarová on-line aplikace Remito.cz provozovaná ve formě webových stránek, dostupných v internetovém prohlížeči na adrese https://www.remito.cz  (dále jen „webové stránky“). Aplikace je webová služba sloužící primárně k vytváření a editaci elektronických upomínek k odesílání uživatelských upomínek e-mailem na e-mailovou adresu registrovaných uživatelů a formou SMS zprávou prostřednictvím mobilních operátorů, její součástí je i elektronická dokumentace související s Aplikací.

Mobilní aplikace je pro účely tohoto Smluvního ujednání forma Aplikace, kterou je možné používat na mobilním zařízení za současného připojení se k uživatelskému účtu Aplikace a webovému užívání prostřednictvím internetového připojení na počítačích a tabletech.

Provozovatelem Aplikace je Martin Červený se sídlem Panoší Újezd 119, Rakovník, PSČ 270 21 IČ 74833511, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Rakovník
 

II. Úvodní ustanovení

1.    Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání Aplikace a Mobilní aplikace provozovaných Provozovatelem. Pro užívání Mobilní aplikace se ustanovení tohoto smluvního ujednání použijí přiměřeně.

2.    Uživatelem Aplikace a Mobilní aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“).

3.    Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli.

III. Licenční ujednání

1.    Aplikace a Mobilní aplikace jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat Provozovatel.

2.    Provozovatel uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání Aplikace/ Mobilní aplikace.

3.    Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoli aktualizací Aplikace , kterými Provozovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci nebo Mobilní aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.

4.    Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele. Provozovatel Aplikace a Mobilní aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která uživateli nebyla výslovně udělena.

5.    Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Provozovatele.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

1.    Uživatel nesmí Aplikaci pronajímat, půjčovat, distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence či jakýmkoli jiným způsobem ji poskytovat k užívání třetím osobám.

2.    Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto Smluvní ujednání, nebo používá Aplikaci v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo dokonce k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů, a to bez ohledu na zvolený tarif užívání a zůstatek kreditů.

3.    Provozovatel je oprávněn zrušit bez předchozího oznámení účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

4.    Bez ohledu na zvolený tarif a hodnotu zakoupených kreditů lze uživatelský účet zrušit ke sjednanému dni na základě písemné žádosti uživatele doručené Provozovateli.

5.    Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání ve shora uvedených případech.

6.    Požádá-li uživatel o zrušení svého účtu, nevzniká uživateli žádný nárok na vrácení částky za nevyčerpaný kredit.

7.    Zrušením uživatelského účtu dochází k ukončení veškerých služeb v Aplikaci a Mobilní aplikaci a současně k vymazání veškerých dat v Aplikaci a Mobilní aplikaci. Zrušení uživatelského účtu v souvislosti s ukončením užívání Aplikace a Mobilní aplikace nemá vliv na fungování uživatelského účtu co do rozsahu dalších aplikací a služeb, které Provozovatel uživateli také poskytuje.

V. Úplata za užívání Aplikace

1.    Uhrazením ceny za zakoupení kreditů se účet uživatele využívajícího takový placený tarif pro toto období aktivuje.

2.    Platby za kredity se provádí prostřednictvím platební brány GoPay a bankovním převodem

VI. Odpovědnost za vady

1.    Provozovatel nenese odpovědnost za znění textů a kalendářních termínů, které si uživatel v aplikaci nastaví. Je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.    Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody, či ztráty dat, způsobené při využívání Aplikace, nebo jejími výstupy, pokud byly způsobeny uživatelem, třetími osobami nebo překážkami vzniklými nezávisle na vůli provozovatele, zejm. za vady či škody způsobené nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do Aplikace, do systémového programového vybavení a prostředí, způsobené zavirováním lokální sítě uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry, popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším zásahem, nebo vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců instalovaných v zařízení uživatele. Chybová hlášení a jiné obdobné projevy, které nemají vliv na funkčnost a nezpůsobují podstatné odchylky od sjednaných vlastností Aplikace  se považují za vadu software, která nemá vliv na jeho užívání.

3.    Provozovatel nenese odpovědnost za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost webové stránky v jakémkoliv čase a místě. Webové stránky mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž Provozovatel není v žádném ohledu odpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto jiných stránek. Informace uvedené na těchto jiných stránkách nevyjadřují názor Provozovatele.

VII. Ochrana osobních údajů

1.    Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“).

2.    Pro účely aktivace služby a komunikace s uživatelem v rámci poskytování Aplikace zpracovává identifikační údaje uživatele, registrovanou e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo sdělené mu uživatelem. Uživatel zřízením uživatelského účtu uděluje souhlas Provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů. Způsoby zpracování jsou zejména shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, zpřístupňování, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel za účelem využívání Aplikace aktivní uživatelský účet.

3.    Zpracování osobních údajů uživatele se děje také za účelem zasílání informací souvisejících s Aplikací a Mobilní aplikací (případně i dalších aplikací, které jsou užívány pod stejným uživatelským účtem), souvisejících s vývojem legislativy dotýkající se Aplikace a Mobilní aplikace a pro marketingové účely Provozovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu, po kterou má uživatel aktivní uživatelský účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

4.    Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s Aplikací nebo Mobilní aplikací. Provozovatel může tyto informace využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

5.    Uživatel zřízením uživatelského účtu souhlasí s tím, že veškeré zde poskytnuté údaje mohou být provozovatelem (správcem) poskytnuty jeho mateřské společnosti, dceřiným společnostem, nebo jiným subjektům v rámci koncernu.

6.    Uživatel zřízením uživatelského účtu souhlasí s využitím informací v databázi, tj. souhrnem veškerých dat nacházejících se v Aplikaci (netýká se osobních údajů uživatele), a to pro obchodní a jiné účely Provozovatele nebo pro obchodní a jiné účely partnerů Provozovatele.

7.    Souhlasy platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.

8.    Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 21 ZOOU, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Uživatel si je vědom, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů nemůže Provozovatel zajistit správnou funkčnost Aplikace.

VIII. Údržba aplikací a další ujednání

1.    Z důvodu snahy o maximální kvalitu služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace, je nutné provádět nepravidelnou údržbu Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že v době provádění údržby není Aplikace  dostupná. Provozovatel může provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce a vlastnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

1.    Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření uživatelského účtu.

2.    Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu, zánikem uživatele nebo Provozovatele bez právního nástupce.

3.    Je-li některá část tohoto Smluvního ujednání neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání tohoto Smluvního ujednání, smluvní vztahy tímto Smluvním ujednáním neupravené, se budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 557 OZ.

4.    Toto Smluvní ujednání může být Provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na https://www.remito.cz a zasláním zprávy s oznámením na uživatelský účet prostřednictvím Aplikace, nebo prostřednictvím emailu na registrovanou emailovou adresu. Uživatel má právo takovou změnu smluvního ujednání písemně odmítnout a svůj uživatelský účet zrušit ke konci měsíce. Podle takto změněného Smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového Smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního Smluvního ujednání.

5.    Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Brně. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

6.    Smluvní ujednání je zveřejněno na webových stránkách provozovatele a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla provozovatele.

  Smluvní ujednání je platné od 1.10.2017.